به نقل از سایت مشاره کیفری دینا ، دیه استخوان ترقوه در مواد 655 تا  657 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . طبق این قانون دیه از بین بردن استخوان ترقوه در صورتی که هر دو استخوان باشد ، کامل و اگر یکی از آنها باشد نصف خواهد بود . دیه شکستن استخوان ترقوه نیز از چهار در صد دیه کامل تا نصف آن متغیر است . هم چنین دیه ترک خوردن استخوان ترقوره و دررفتگی آن نیز در قانون مشخص شده است که از سی هزارم دیه کامل تا بیست هزارم دیه کانل متغیر است . برای مطالعه بیشتر درباره نرخ دیه استخوان ترقوه ، روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/260/دیه-شکستگی-،-ترک-خوردن-و-در-رفتگی-استخوان-ترقوه-.html